Co druga firma odnotowuje korzyści z działań CSR

Działania firm w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu dają realne i mierzalne korzyści, takie jak: wzmacnianie wizerunku, zwiększenie zaufania i lojalności różnych grup interesariuszy (52%), a nawet wzrost wyników finansowych (11%).

Jest to główny wniosek płynący z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”, przeprowadzonego już po raz drugi wśród firm francuskich i polskich Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej należących do Izby.

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego biznesu wydaje się być kluczowym elementem gwarantującym rozwój CSR w Polsce. Potwierdzają to, zarówno wyniki „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, jak i badania Havas Media Group, według których aż 70% konsumentów nie spotkało się nigdy z terminem CSR. Dlatego też firmy wyrażają dużą potrzebę szerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i dzielenia się dobrymi praktykami. 

Dlaczego warto wdrażać CSR?

64% firm decyduje się na prowadzenie działań społecznie odpowiedzialnego biznesu ze względu na wzmocnienie wizerunku organizacji. Dla 44% badanych, CSR skutecznie pomaga w pozyskiwaniu lojalnych pracowników i nowych talentów. Prowadzenie przedsiębiorstwa wynikające z potrzeby i świadomości poszanowania otoczenia, okazało się ważne dla 42% ankietowanych, należy jednak odnotować, że względem roku ubiegłego jest to wzrost o 22 p.p.

Tegoroczne wyniki barometru CCIFP pokazują zmianę w podejściu do prowadzenia działań w obszarze CSR przez firmy. W ubiegłym roku podejmowane inicjatywy były skierowane głównie na zewnątrz organizacji – do klientów lub społeczności lokalnych. W tym roku zdecydowanie więcej działań kierowanych jest do wewnątrz, do pracowników, by dzięki temu pozyskać ich zaufanie i zaangażować w liczne projekty, m.in. z obszaru wolontariatu”, mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.


Do kogo najczęściej są kierowane działania CSR?

Najwięcej firm (91%) realizuje działania dla pracowników, drugą kluczową grupą są klienci (89%). Dodatkowe świadczenia socjalne wprowadzane przez przedsiębiorców są już niemal standardem – jak wynika z badań wdrożyło je 92% ankietowanych firm. Podobnie wysoki odsetek (82%) dba o rozwój zawodowy pracowników, a 68% prowadzi politykę różnorodności. W przypadku klientów, przedsiębiorcy kładą nacisk na wielokanałową komunikację (80%), transparentność przekazu informacji (71%) i regularne badania satysfakcji (69%). Nie zapominając o partnerach biznesowych, firmy tworzą specjalne kodeksy współpracy (79%), dzięki czemu mogą oni wdrażać pewne standardy CSR’owe do swoich działań. W odniesieniu do społeczności lokalnej firmy realizują najwięcej projektów na rzecz ochrony środowiska (84%), oraz prowadzą aktywność filantropijną, wpierając potrzebujących i lokalne organizacje pozarządowe.

Systemowe podejście świadczy o dojrzałości CSR.

Pomimo stale rosnącej liczby firm, które traktują CSR strategicznie, nadal część z nich ogranicza się do działań doraźnych. 35% firm prowadzi krótkookresowe akcje CSR, a 27% przeznacza środki finansowe w zależności od chwilowych potrzeb. W dalszym ciągu aż 1/3 organizacji nie raportuje i nie dostrzega korzyści z prowadzonych projektów (30% firm nie mierzy wyników, a aż 28% nie potrafi ich oszacować). Pozytywnym wynikiem jest natomiast wzrost firm (21% w 2017, w stosunku do 9% w 2016) tworzących roczne i dwuletnie strategie CSR, a także duże zaangażowanie zarządów firm (58%) w realizację tej strategii. Już 21% firm deklaruje utworzenie w swoich strukturach działu CSR. Niewątpliwie firmy mogą się pochwalić dojrzałością w obszarze zarządzania etyką. 95% badanych firm deklaruje, że prowadzi zarządzanie wartościami etycznymi, 75% posiada kodeks etyki lub kodeks zasad zawodowych, a 35% ma system zgłaszania nadużyć.

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji badania zostali: CSR Info, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact Network Poland, Havas Media Group i Havas PR Warsaw.

*****

O badaniu:

2 edycja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” skierowana jest do firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Badanie przeprowadzono w kwietniu 2017 i adresowano do Prezesów i osób zarządzających, Dyrektorów Działów CSR, PR, HR, Marketingu. Udział w nim wzięło 67 firm. Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat poziomu zaangażowania w CSR firm stowarzyszonych w CCIFP. Wyniki pokazują jak firmy oceniają kondycję społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, jak realizują w praktyce jego założenia oraz jakie mają plany rozwoju na najbliższe lata. Założeniem badania „CSR w praktyce” jest jego cykliczność, która pozwoli rok do roku monitorować stan i kierunek rozwoju CSR w firmach francuskich.

O CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie. www.ccifp.pl

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.