Ogólnopolska Izba Gospodarcza Reklamy Wielkoformatowej odnosi się do oświadczenia IGRZ

OIGRW zaskarżył tzw. ustawę krajobrazową do Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z oświadczeniem Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) otrzymaliśmy komentarz od Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej (dalej: OIGRW) o następującej treści:

 

 

 Zdjęcie: Robert Pawłowski

Pragniemy przypomnieć, że IGRZ nie jest jedyną organizacją reprezentującą OOH, a jedynie jedną z dwóch, gdzie to Ogólnopolska Izba Gospodarcza Reklamy Wielkoformatowej (dalej: OIGRW) jest drugim równorzędnym podmiotem reprezentującym branżę.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Reklamy Wielkoformatowej zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie reklamy wielkoformatowej, zaś jej celem statutowym jest uczestnictwo w pracach legislacyjnych związanych z problematyką reklamy, krajobrazu oraz innych dotyczących branży reklamowej. Cele te są realizowane także poprzez uczestnictwo w procesie opracowywania i wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących reklamy wielkoformatowej podejmowanych na poziomie samorządów w formie aktów prawa miejscowego. OIGRW brała i bierze aktywny udział w pracach nad ustawą krajobrazową zarówno wyrażając swoje stanowisko wobec planowanych regulacji, jak również aktywnie proponuje zapisy i postuluje wprowadzenie zmian do ustawy.

Wychodzimy z założenia, że reklama wielkoformatowa może być wykorzystana jako instrument ochrony krajobrazu i polepszenia jego stanu. Wymaga to jednak przemyślanych i rozważnych rozwiązań legislacyjnych. Dotychczas Izba prezentowała swoje stanowisko i propozycje rozwiązań dla projektów uchwał krajobrazowych w: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu. W każdym wypadku stanowisko Izby spotkało się z zainteresowaniem, w wielu sytuacjachaktywność Izby skutkowała zmianami zbieżnymi z postulatami Izby. Najbardziej istotne z nich zostały przedstawione poniżej. Pokazuje to, jak ważne jest zapewnienie przedstawicielom branży reklamowej możliwości szerokiego udziału w projektowaniu aktów prawnych, które będą przecież wpływały również na ich prawa i obowiązki.

„Od początku istnienia Izby jej misją jest pełnienie aktywnej roli w kształtowaniu i promowaniu postaw samoregulujących dla branży i otwartość na dialog” – powiedziała Joanna Hutnik, prezes zarządu OIGRW. - Mimo tak otwartej postawy postanowiliśmy jednak zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż w naszej ocenie kwestią zasadniczą jest zgodność Ustawy Krajobrazowej z obowiązującym w RP porządkiem prawnym, a szczególnie zasadom mającym źródło w Konstytucji RP, jak ochrona prawa własności, ochrona praw nabytych czy niedziałanie prawa wstecz. Obecny kształt zapisów Ustawy nie zapewnia w stopniu należytym realizacji tych zasad. – dodała Hutnik.

I. Uchwała krajobrazowa w Łodzi.

W Łodzi OIGRW złożyła uwagi, które zostały uwzględnione w istotnych dla Izby obszarach:

1. w sposób zasadniczy zwiększona została dopuszczalna powierzchnia jaką mogą zajmować treści reklamowe w przypadku reklam na siatkach ochronnych. W pierwotnym projekcie było to 30 proc. lub 60 proc., a na skutek złożenia uwagi do tego zapisu przez OIGRW powierzchnia ta została ustalona jednolicie w obu obszarach Miasta na 70 proc., zaś pozostałą część ma stanowić odwzorowanie elewacji.

2. poszerzony został katalog dopuszczalnych form reklam emitujących zmienne światło oraz umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej poprzez dodanie do niego elektronicznych plakatów w gablotach typu City Light Poster.

II. Uchwała krajobrazowa w Krakowie.

Po konsultacjach indywidualnych w Krakowie w Biurze Planowania Przestrzennego, w związku z zaprezentowanym stanowiskiem Izby Miasto rozważy modyfikację zapisów koncepcji uchwały dla:
możliwości umieszczania reklam na budynkach na czas trwania remontów nie tylko w przypadku dokonywania remontów elewacji- jak zostało to zapisane w projekcie uchwały, ale również na dachach budynków w odniesieniu do wybranych obszarów Miasta, możliwości oświetlania reklam sytuowanych na czas remontu – pierwotne zapisy koncepcji taką możliwość wykluczają, natomiast po konsultacjach rozważane jest złagodzenie tych zapisów i ewentualne dopuszczenie ich oświetlania na całym obszarze Miasta, z wyłączeniem parku kulturowego. doprecyzowanie zapisów o umieszczeniu reklam na budynkach na czas trwania remontu poprzez wyraźne zapisanie w uchwale, że nie dotyczy to jedynie reklam działalności prowadzonej w danym budynku. Oznacza to, że będzie możliwe umieszczanie w ten sposób reklamy w szerokim zakresie.

III. Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie maksymalnej luminacji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło.

Podjęcie przez Ministerstwo prac nad powyższym rozporządzeniem jest konsekwencją uchwalenia ustawy krajobrazowej i wprowadzonych przez nią zmian w ustawie o drogach publicznych.
W wyniku złożonych uwag tekst projektu rozporządzenia uległ zmianom w zakresie:

a) Zmiana definicji dnia i nocy.

W aktualnej wersji projektu dokonano zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, gdzie dzień miał rozpoczynać się godzinę po wschodzie słońca, a kończyć się godzinę przed zachodem słońca. To pierwotne rozwiązanie zostało poddane krytyce w piśmie Izby zawierającym uwagi do projektu, jako niezasadnie ograniczające czas w ramach doby, kiedy może być stosowana luminacja o wartościach charakterystycznych dla pory dziennej. Izba proponowała powiązanie definicji dnia i nocy z pojęciami zmierzchu i świtu cywilnego. W obecnej wersji projektu jako dzień rozumiany jest okres doby rozpoczynający się o wschodzie słońca i kończący się o zachodzie słońca. Można ocenić, że obecny kształt tych definicji pozostaje w zbieżności z propozycjami Izby.  Szczególnie istotne jest, że zgodnie z nowym projektem czas możliwej ekspozycji reklamy o luminacji właściwej dla pory dziennej uległ w praktyce zwiększeniu o 2 godziny w ujęciu dobowym.

b) Możliwość zmiany wartości luminacji w ciągu doby.

Zapisy  w pierwszym projekcie rozporządzenia przewidywały, że

  • zmiana luminacji ustalona dla danego okresu doby nie może ulec zmianie w trakcie trwania tego okresu,
  • zwiększenie lub zmniejszenie luminacji jest dopuszczalne tylko jednorazowo w ciągu dnia m(w związku ze zmianą okresu doby).

Izba protestowała przeciwko takim zapisom. W obecnej wersji rozporządzenia zapisy (ograniczenia) powyższe zostały usunięte. Nie wprowadzono w ich miejsce żadnych innych ograniczających ilość dopuszczalnych zmian w ciągu doby. Podkreślenia wymaga, że Ministerstwo wyraźnie w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 roku skierowanym m.in. do Izby z załączonym nowym projektem rozporządzenia wskazało, że poprzedni projekt rozporządzenia został zmieniony w wyniku uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu, a więc także przez Izbę.  

IV. Uchwała krajobrazowa w Szczecinie.

Obecnie Izba oczekuje na stanowisko Miasta odnośnie złożonych przez nią uwag do projektu uchwały krajobrazowej w Szczecinie.

V. Uchwała krajobrazowa w Warszawie.

Konsultacje projektu uchwały krajobrazowej w Warszawie formalnie rozpoczęły się w dniu 5 czerwca 2017 roku, tym niemniej już przed tą datą miało miejsce spotkanie reprezentacji Izby z Zastępcą Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Panem Wojciechem Wagnerem, gdzie zaprezentowano stanowisko Izby zawierające główne postulaty w związku z procesem przyjmowania uchwał krajobrazowych w poszczególnych miastach. Izba zaprezentowała swoje stanowisko zarówno odnośnie kwestii ogólnych istotnych w kontekście przygotowywanej uchwały tj.:

  • kolizji proponowanych rozwiązań z konstytucyjnymi zasadami nie działania prawa wstecz, ochrony prawa własności i ochrony praw nabytych, a także skutek uchwały w postaci ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zbyt szybkiego toku prac nad uchwałą, gdzie według Izby w pierwszej kolejności powinny zostać przeprowadzone wnikliwe analizy skutków społecznych i ekonomicznych proponowanych rozwiązań, ażeby możliwa była ocena jakie będą skutki wprowadzanych rozwiązań.

Izba zgłosiła również zastrzeżenia do poszczególnych zapisów uchwały:

  • w zakresie w jakim wyłączają w praktyce możliwość sytuowania reklam wielkoformatowych na terenie Warszawy z nielicznymi wyjątkami.
  • odnoszące się do zbyt krótkiego okresu, w jakim mogą być sytuowane na rusztowaniach reklamy wielkoformatowe na czas remontu elewacji danego budynku.
  • uwagi krytyczne co do wyłączenia możliwości sytuowania reklam w czasie remontu na dachach budynków, a także w okresie budowy.
  • brak możliwości zgodnie z projektem sytuowania reklam wielkoformatowych na pustostanach, które szpecą otoczenie, a estetyczna reklama może je zakryć (przykład to pustostan przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Sikorskiego).
  • nieprecyzyjne definicje wprowadzane w projekcie - "ściany technicznej" czy "wyświetlacza", gdzie Izba wskazała na konkretne zapisy w definicjach, które w przyszłości mogą powodować wątpliwości interpretacyjne,
  • w zakresie w jakim projekt uchwały nie określa zasad dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały.


Zgodnie z przyjętą formułą spotkanie zgłoszone na nim uwagi będą mogły być rozwinięte i uzupełnione w formie pisemnej, a następnie przedłożone w terminie do 14 lipca br. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. [pisownia oryginalna - przyp. red.]

 

Katarzyna Kacprzak 680 Artykuły

Zajmuje się agencjami reklamowymi i eventowymi. Ma na oku studia produkcyjne i branżę OOH. Gdyby mogła wybrać byłaby kopistką w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.